นางสาว พัชราภรณ์ ทับทิมหิน คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด […]