นาย พิชิต ทับคล้าย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลย […]