นาย นิติพงษ์ ทันธิมา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]