นางสาว พัชรี ทะวงษ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้าแล […]