นางสาว ปวีณา ทองไทย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]