นางสาว ปริมประภา ทองสังข์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด […]