นาย ปริญญา ทองจีน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยี […]