นาย พณิชพล ทองจันทร์แก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ […]