นาย ทศภัทร จิตรรัตนพงษ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช […]