นางสาว กานดา ทศจรูญเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรม […]