นางสาว สุภาวดี ทวีการไถ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]