นางสาว เจนจิรา ทวยขุนทด คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน ระ […]