นางสาว ทิวาพร ทราบเมืองปัก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาข […]