นาย ปิยะ ทรงจิตต์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สา […]