นางสาว สุพัตรา ถ้วยทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]