นางสาว สโรชา ถือทอง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]