นาย พัทธเศรษฐ์   ถิรปฐมพงศ์  ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 […]