นางสาว ทิพรัตน์ ถิรญาณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]