นาย การุณย์ ถนอมพิชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]