นาย จิตรภณ ตุลาธร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมค […]