นางสาว ติรกานต์ ผ่องสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]