นางสาว พจนารถ ตันประทุมวงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอ […]