นาย ไตรรัตน์ ตันติเมตตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทค […]