นาย ปริพัทธิ์ ตันตระสุขถาวร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบ […]