นางสาว พัชยา ตัณฑพาทย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเท […]