นางสาว สุรีย์พร ตรีโพลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา […]