นางสาว สลิล ตรีทิพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส […]