นาย วิรัช ตรวจนอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมไ […]