นาย ศุภฤกษ์ ตรงตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]