นาย ชัยรัตน์ ตรงกิตติคุณ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ […]