นางสาว ชุรี ดินแดง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้าและ […]