นางสาว ดวงพร ดวงแป้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโ […]