นาย ศรัณย์ ณ พัทลุง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิทยา […]