นางสาว ณัฐการณ์ โกญจนานันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอ […]