นาย กิตติ ช้องประเสริฐ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิ […]