นาย สันติสุข ช่างฟอก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]