นาย พีระพงษ์ ชูเฉลิม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]