นาย ชาญณรงค์ ชูปาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ส […]