นางสาว ศรัญญา ชูชีพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สา […]