นางสาว เนตรทราย ชูขาวศรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]