นาย ศุภชัย ชุติมาวรวงษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศ […]