นาย นรินทร์ ชุติภัทรสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เท […]