นาย ศัตวรี ชื่นจิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ออกแบบ […]