นางสาว อัจจิมา ชินอาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทค […]