นาย ปฐมเวศย์ ชำนิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]