นาย ชานน ชูเพชร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมคอม […]