นาย วิเชษฐ์ ชัยเชษฐอมร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิศว […]