นางสาว อัญชลี ชัยสงคราม คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ย […]