นางสาว วรรณวิภา ชัยศิริเพ็ญภาค คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และก […]