นางสาว จริยา ชัยพินิจ ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 คณะบริ […]